Objectius Generals

1. Crear en el centre un espai de producció audiovisual com a element integrat en les programacions de centre on quedessin implicats els següents àmbits de treball:

                                 –  Aula Oberta (3r i 4t d’ESO)
                                 – Grup de professors participants dels cursos d’audiovisuals
                                 – Tots els Departaments en General

2. Crear una plataforma audiovisual de difusió i promoció del nostre centre educatiu.

3. Desenvolupar les competències comunicatives: lectura i producció d’imatges.

4. Estimular el treball cooperatiu des de l’Aula d’Audiovisuals del centre.

5. Millorar les relacions interpersonals de tota la comunitat educativa.

5. Millorar l’autoestima de l’alumne en adonar-se’n que la seva feina té una projecció social.
  

Objectius Específics

1. Aprendre el maneig del material tecnològic propi del món audiovisual: càmeres, micròfons, il·luminació, programes d’edició, tractament de la imatge, conversió de formats…

2. Aprendre a fer guions literaris i tècnics.

3. Apropar els alumnes al món del cinema: història, tècniques, llenguatge, música, muntatge…

4. Educar en la mirada als alumnes: recensió de pel·lícules, qüestionaris, debats, opinió, crítica…

5. Que els alumnes entenguin els mecanismes de seducció del món audiovisual, i com els missatges que ens arriben ens poden influir, tot modificant les nostres conductes.

6. Participar en la realització de breus produccions, tot aplicant els coneixements apresos sobre llenguatge audiovisual: plans, enquadraments, raccord, angulacions, filmació, il·luminació, banda sonora…

7. Crear una videoteca escolar, organitzada i estructurada, que funcioni com a centre de recursos i com arxiu de la història del centre.